Oferta

Centrum Terapii i Psychoedukacji świadczy następujące usługi

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (w ramach kontraktu z NFZ) 

 • Leczenie psychiatryczne, rehabilitacja, wsparcie psychospołeczne dla osób chorujących psychicznie.
 • Leczenie zaburzeń psychotycznych, afektywnych i innych zaburzeń psychicznych wymagających opieki środowiskowej.
 • Opieka terapeutyczna realizowana w środowisku domowym pacjenta.
 • Leczenie i rehabilitacja dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe (np. autyzm).
 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dla rodzin osób zaburzonych psychicznie.
 • Pomoc w ramach Zespołu świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.
 • W ramach Centrum zorganizowane są dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego w Opolu i Kluczborku.

PSYCHIATRA 

 • Leczenie nerwic, depresji, zaburzeń odżywania, psychoz, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i innych zaburzeń wymagających opieki psychiatrycznej.
 • Usługi świadczone w Opolu i Kluczborku.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Psychoterapia par i rodzin.
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych, depresyjnych, fobii, zaburzeń odżywiania i innych.
 • Pomoc w sytuacji kryzysów osobistych, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych (np. przemoc w rodzinie, rozwód, śmierć bliskiej osoby i inne).
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla rodzin zmagających z trudnościami wychowawczymi z dziećmi.
 • Psychoedukacja z zakresu rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem, treningi relaksacji, warsztaty redukcji stresu.
 • Usługi świadczone w Opolu i Kluczborku.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i inne).
 • Psychoterapia osób współuzależnionych.
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
 • Programy psychoprofilaktyczne przeciwdziałające nadużywaniu substancji psychoaktywnych dla gmin i szkół.
 • Samopomocowa grupa wsparcia dla osób uzależnionych (Kluczbork).
 • Pomoc w ramach Poradni w Kluczborku świadczona jest bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.
 • W opolskim Ośrodku Centrum Terapii i Psychoedukacji usługi w zakresie leczenia uzależnień świadczone są odpłatnie.

LOGOPEDA

 • Terapia zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Terapia pacjentów po udarach mózgu, którzy stracili w wyniku choroby zdolność mówienia lub/i rozumienia mowy.
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów autystycznych w ramach prowadzonych przez Centrum Zespołów Leczenia Środowiskowego.

PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (KLUCZBORK)

 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
 • Pomoc terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.
 • Psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
 • Usługi świadczone bezpłatnie.